Regulamin

Szczegółowy regulamin konsultacji

Regulamin

Szczegółowy regulamin konsultacji

I Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi konsultacji kosmetologicznych Beauty Plan 1, Beauty Plan 2, Beauty Plan 3 i Beauty Plan 4 świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  • Usługodawca – Holistic Cosmetology z siedzibą w Działdowie, ul. Sosnowa 15, 13- 200 Działdowo.
  • Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
  • Usługi – usługi Beauty Plan 1, Beauty Plan 2, Beauty Plan 3 i Beauty Plan 4 świadczone drogą elektroniczną i internetową przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem formularzy i wideowywiadu polegające na udzielaniu konsultacji z zakresu kosmetologii lub kosmetologii i dietetyki w oparciu o przekazane informacje, opisy oraz załączone zdjęcia. Usługi nie stanowią świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r. poz. 295).
  • Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II Charakterystyka Usług

Usługa Beauty Plan 1, Beauty Plan 2, Beauty Plan 3 i Beauty Plan 4

 1. Usługobiorca chcąc skorzystać z Usługi, musi:
  • Kliknąć w link znajdujący się pod adresem: https://holistic-cosmetology.com/konsultacje.
  • Dokonać wyboru usługi spośród pakietów usług, których szczegółowy opis dostępny jest pod adresem https://holistic-cosmetology.com/konsultacje/pakiety-konsultacyjne.
  • Wybrać datę realizacji usługi.
  • Sprawdzić dostępność.
  • W przypadku dostępności zarezerwować usługę wybierając odpowiednią metodę płatności: przelew bankowy (tradycyjny przelew), płatność PayPal, karta kredytowa.
  • Po zatwierdzeniu płatności usługobiorca otrzymuje mail potwierdzający rezerwację, w którym znajduje się link do pobrania formularzy. Wyboru formularzy Usługobiorca dokonuje na podstawie szczegółowego opisu zawartego w mailu.
  • Usługobiorca musi wypełnić formularze w celu otrzymania usługi. W formularzach Usługobiorca zobowiązany jest do:
  • Wyrażenia zgody na utrwalanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wdrażającej RODO.
  • Wypełnienia wywiadu kosmetologicznego lub wywiadu kosmetologicznego łącznie z wywiadem żywieniowym, w których Usługobiorca zobowiązany jest przekazać następujące dane: imię, wiek, adres e-mail, informacje na temat stanu skóry, informacje na temat ogólnego stanu zdrowia, chorób współistniejących, informacje na temat stylu życia, dotychczasowej pielęgnacji, suplementacji, szczegółowego składu używanych produktów (mogą być fotografie), informacje czy jest w ciąży/karmi piersią/jest w trakcie leczenia onkologicznego, informacje na temat problemu, nad którym chce pracować oraz produktów które chce wprowadzić do pielęgnacji, informacje na temat zabiegów kosmetycznych, którym się poddaje lub planuje się poddać. Dodatkowo Usługobiorca załącza zdjęcia fragmentów skóry.
  • Wypełnione szczegółowo formularze Usługobiorca musi odesłać na adres marika@holistic-cosmetology.com w terminie nie później niż 48 h przed zaplanowaną wideokonsultacją.
 2. W celu realizacji usługi Usługodawca przeprowadza z Usługobiorcą wideokonsultację w wybranym przez Usługobiorcę terminie za pośrednictwem Google Meet. Czas trwania wideokonsultacji nie będzie dłuższy niż 45 minut. Na podstawie przeprowadzonej wideokonsultacji oraz przesłanych przez Usługobiorcę formularzy Usługodawca realizuje usługę w formie tekstowej pdf przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres mailowy.  W w zależności od wybranego przez Usługobiorcę pakietu, Usługobiorca otrzymuje:
  1. Beauty Plan 1: szczegółowo opisany plan pielęgnacji domowej.
  2. Beauty Plan 2: szczegółowo opisany plan pielęgnacji domowej wraz ze szczegółowo rozpisaną dietą 7- dniową.
  3. Beauty Plan 3: szczegółowo opisany plan pielęgnacji domowej wraz ze szczegółowo rozpisaną dietą 14- dniową.
  4. Beauty Plan 4: szczegółowo opisany plan pielęgnacji domowej wraz ze szczegółowo rozpisaną dietą 7- dniową modyfikowaną przez kolejnych 21 dni. Opcja ta obejmuje również stały kontakt z dietetykiem.
 3. Termin realizacji usługi to:
  • 3 dni robocze od zakończenia wideokonsultacji w przypadku Beauty Plan 1,
  • 7 dni roboczych od zakończenia wideokonsultacji w przypadku Beauty Plan 2, Beauty Plan 3 i Beauty Plan 4.
 4. Przekazane Usługobiorcy w ramach konsultacji treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do jego użytku osobistego związanego z korzystaniem z Usługi. Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie lub wykorzystanie inne niż na własny użytek wskazanych treści jest niedozwolone.
 5. Usługobiorca dokonując zapłaty za usługę Beauty Plan 1, Beauty Plan 2, Beauty Plan 3 i Beauty Plan 4 zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi obowiązuje przez czas niezbędny do jej wykonania, tj. udzielenia konsultacji.
 7. Usługa jest płatna.
 8. Usługodawca na 24 h przed zaplanowaną wideokonsultacją kontaktuje się z Usługobiorcą w celu potwierdzenia wizyty.
 9. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług bądź zmienić datę Usługi w terminie 14 dni od zawarcia umowy i nie później niż 48 h przed zaplanowaną wideokonsultacją bez podania przyczyny. Zamiar odstąpienia od umowy o świadczenie Usług bądź zamiar zmiany daty wykonania Usługi Usługobiorca zgłasza drogą mailową na adres marika@holistic-cosmetology.com nie później niż 48 h przed planowaną wideokonsultacją. Po upływie tego czasu w terminie krótszym niż 48 h przed zaplanowaną wideokonsultacją odstąpienie od umowy o świadczenie Usług bądź zmiana daty Usługi przez Usługobiorcę nie jest możliwa.
 10. W chwili nie pojawienia się Usługobiorcy na wyznaczonej wideokonsultacji bądź nieodwołanie jej w wyznaczonym wyżej terminie skutkuje obciążeniem Usługobiorcy przez Usługodawcę równowartością 50% ceny Usługi.
 11. Usługobiorca może wyrazić zgodę na subskrypcję przez Usługodawcę na podany przez niego adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę. Usługobiorca może w każdym czasie cofnąć zgodę na subskrypcję newslettera oraz zgodę na przetwarzanie jego danych na cele marketingowe. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III Prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego. Ponadto Usługobiorca zobowiązany jest do nie nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane. W przypadku zmiany danych, o ile jeszcze nie wykonano Usługi Usługobiorca niezwłocznie informuje Usługodawcę wysyłając mu wiadomość e-mail na adres marika@holistic-cosmetology.com
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą celem realizacji Usługi, w szczególności do podania zgodnych z prawdą, precyzyjnych i kompletnych informacji w formularzach.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na kontakt na podany przez siebie adres mailowy.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia rzetelnej i fachowej porady kosmetologicznej i/lub dietetycznej jedynie na podstawie przekazanych przez Usługobiorcę informacji i zdjęć.
 7. Zważywszy, że Usługodawca nie ma możliwości dokonania bezpośredniej analizy stanu skóry Usługobiorcy oraz polegać może jedynie na informacjach przekazanych przez Usługobiorcę w szczególności odnośnie dotychczasowej pielęgnacji oraz stanu zdrowia odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w sytuacji umyślnego lub nieumyślnego zatajenia informacji, podania informacji niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
 8. Przesyłany Usługobiorcy Beauty Plan stanowi jedynie sugerowany opis etapów pielęgnacji, proponowanych kosmetyków, suplementów, zabiegów gabinetowych a w przypadku wybrania opcji z dietą również propozycję jadłospisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zaproponowanych kosmetyków, suplementów, zabiegów oraz jadłospisów ani za wywołane przez nie skutki uboczne, reakcje alergiczne i inne działania niepożądane.
 9. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub niewłaściwe funkcjonowanie systemu, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Usługobiorca.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Usługodawca ustali, że Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub Usługobiorca w jakikolwiek sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Usługobiorca winien zachować w poufności.

IV Warunki techniczne oraz zagrożenia

 1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • dostęp do sieci Internet,
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • zainstalowana przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge,
  • założone konto google,
  • aplikacja mobilna Meet lub aplikacja mobilna gmail.
 2. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która jest niezbędna celem skorzystania z Usługi istnieje ryzyko, które Usługobiorca akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu do poczty email, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci WiFi.
 3. Usługodawca nie wyraża zgody na nagrywanie wideokonsultacji w trakcie jej trwania.

V Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Usługobiorców na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Usługodawca spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO, względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy. Jednocześnie zawierająca wszystkie niezbędne informacje z zakresu danych osobowych Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu wykonania Usług, rozpatrywania reklamacji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także za zgodą Usługobiorców w celu subskrypcji newslettera oraz w celach marketingowych. Dane osobowe za zgodą Usługobiorców będą przechowywane do celów kontrolowania skuteczności wykonanej Usługi tj. możliwości analizy w czasie zastosowanych porad kosmetologicznych w razie ponownego skorzystania przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi lub do czasu rezygnacji z Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane w celu subskrypcji newslettera oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W momencie zakończenia przetwarzania dane osobowe Usługobiorcy zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane (proces uniemożliwiający identyfikację Usługobiorcy).
 5. Usługodawca informuje, iż korzystając z formularza podczas zamawiania Usługi na urządzeniach Usługobiorców zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług. Cookies nie pozwalają na identyfikację Usługobiorców. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

VI Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w związku ze świadczeniem Usług.
 2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: marika@holistic-cosmetology.com.
 3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, nie później niż 2 lata od wykonania Usługi.
 4. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Usługobiorcę umożliwiające przedstawienie mu odpowiedzi na reklamację (w tym adres kontaktowy).
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Usługodawca zastrzega, że reklamacje nie zawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

VII Płatności

 1. Zapłaty za usługę Beauty Plan 1, Beauty Plan 2, Beauty Plan 3 i Beauty Plan 4 można dokonać metodą Paypal lub kartą kredytową. W tym celu na stronie płatności należy wybrać opcję „Paypal” lub „Karta Kredytowa”.
 2. Zapłaty za usługę Beauty Plan 1, Beauty Plan 2, Beauty Plan 3 i Beauty Plan 4 można dokonać również przelewem bankowym. W tym celu na stronie płatności należy wybrać opcję „przelew bankowy”. Przelewu należy dokonać na konto bankowe o numerze 62 1020 3583 0000 3502 0100 2989.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2021 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców – do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
 3. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do Usług,
  • zmiana (w tym dodanie) Usług,
  • zmiana danych Organizatora,
  • przeciwdziałanie nadużyciom,
  • konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie,
  • wprowadzenie nowych platform lub narzędzi, świadczenia Usług,
  • zmiany w zakresie procedur w tym rezerwacji lub świadczenia Usług.
 4. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich podania do wiadomości.
 5. Regulamin wraz z załącznikami jest na stałe dostępny nieodpłatnie pod adresem w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 6. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres marika@holistic-cosmetology.com.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 9. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.